top of page

אנשים משתפים

ענר

- יעל

מעבר לתודה הגדולה שאותה אני מרגישה, יכולה להעיד כי היית קשוב לקדם אותי במקומות אותם העליתי.

ייעצת עצות מאוד חכמות שסייעו לי בתחום הריצה אך לגמרי השפיעו גם על הלמידה בתחומים אחרים.

הדוגמאות האישיות ששיתפת בהן הדגישו את המקום האנושי שבך לכדי ההשראה שאתה בעבורי. חדות האבחנה שלך ודיוק הנקודות והדגשים היו משמעותיים.

תודה מעומק ליבי על חלקך בהתקדמות ובתהליך שלי עד כה.

bottom of page